Menu Zamknij

Sprzedaż przedsiębiorcom

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. dotyczące towarów typu EKO

obowiązujące od dnia 31.07.2012

Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży.

1. Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów typu EKO, zawieranych w zakresie działalności przedsiębiorstwa Spółki ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) lub innych podmiotów ze Spółką związanych lub działających na jej zlecenie, zwanych dalej Kupującymi.

2. Przez towar typu EKO (zwany dalej towarem), rozumie się wyrób zgodny ze specyfikacją techniczną, którego poszczególne cechy jakości zidentyfikowane w ramach działań Zakładowej Kontroli Produkcji, wymagają akceptacji kupujących na etapie zawierania umów.

2. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na włączenie niniejszych warunków do treści umowy, jako jej integralnej części.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, ani też w niniejszych warunkach umów stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

4. Ogólne warunki zawierania umów Kupującego, odmienne od niniejszych warunków, nie są dla Spółki wiążące, chyba że Spółka jednoznacznie w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

Oferta, zawarcie umowy.

1. Sprzedaży w trybie niniejszych warunków ogólnych podlegają wyłącznie towary znajdujące się każdorazowo w magazynie Spółki.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe Spółki są w każdym przypadku zaproszeniem do rokowań, chyba że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.

3. Zawarcie umowy, wszelkie jej zmiany, odstąpienie od niej, w tym również rezygnacja z formy pisemnej jako wymogu ważności postanowienia, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że strony uzgodnią zawarcie umowy w innej szczególnej formie. Do zawarcia umowy może dojść również poprzez potwierdzenie przez Spółkę przyjęcia zamówienia od Kupującego, bądź potwierdzenie przez Kupującego przyjęcia oferty Spółki. Dla ustalenia zakresu świadczenia Spółki miarodajna jest treść oferty lub treść potwierdzenia przez Spółkę zamówienia Kupującego. Wymóg dochowania formy pisemnej jest spełniony również w przypadku przesłania oświadczenia faksem lub e-mailem, jeżeli oświadczenie zostanie jednocześnie wysłane listem poleconym do Spółki.

4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia, brak odpowiedzi na zamówienie ze strony Spółki poczytuje się jako nieprzyjęcie zamówienia przez Spółkę.

5. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym ryciny, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Kupującego.

Ceny, warunki płatności, odsetki za opóźnienie.

1. Ustalone ceny zawsze podane są bez podatku od towarów i usług (VAT). Ceny te podawane są na bazie loco magazyn Spółki, chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Koszty związane z opakowaniem (w szczególności w przypadku materiałów powlekanych, lub w przypadku szczególnych ilości / rozmiarów), specyficznym oznakowaniem lub podziałem towaru, pracami oznaczeniowymi bądź pozycjonującymi, nie są objęte ustaloną ceną. Koszty te są naliczane odrębnie i obciążają Kupującego chyba, że umowa stanowi inaczej.

3. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie ………. dni od dnia wystawienia faktury przez Spółkę. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty ceny. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty ceny. Spółka jest uprawniona do żądania od Kupującego wg swego uznania zaliczki lub innego zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.4. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostawę towaru lub też z uzyskanych przez Spółkę informacji wynika, że jest prawdopodobne, iż Kupujący nie zapłaci ceny w umówionym terminie, stają się wymagalne wszystkie roszczenia Spółki wobec Kupującego, a wynikające z uprzednio zawartych umów, niezależnie od terminu zapłaty sum wynikających z otrzymanych na zabezpieczenie weksli. W takim przypadku Spółka jest także uprawniona do odstąpienia od zawartych już, ale jeszcze nie wykonanych umów.

5. W wypadku opóźnienia w płatności Spółka ma prawo:

– wstrzymać dalsze dostawy do czasu uregulowania zaległości,

– naliczyć odsetki ustawowe za okres opóźnienia, chyba, że strony przy zawieraniu umowy uzgodniły pisemnie inną stopę odsetek za opóźnienie.

Zastrzeżenie prawa własności.

1. Spółka może zastrzec sobie prawo własności dostarczanego towaru aż do całkowitej zapłaty ustalonej ceny przez Kupującego, jeżeli w ocenie Spółki takie zastrzeżenie jest konieczne dla zabezpieczenia zapłaty ceny, a Kupujący nie zaoferuje innego, wiarygodnego w ocenie Spółki, sposobu zabezpieczenia (dalej: zastrzeżenie prawa własności).

2. Zastrzeżenie prawa własności następuje w: umowie sprzedaży, ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia przez Spółkę zamówienia Kupującego i jest wiążące dla Kupującego, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Spółki o odstąpieniu od zamówienia z tego powodu.

3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Spółki. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Spółki w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie oraz współdziałać ze Spółką przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Spółki jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności. Spółka jest uprawniona do kontrolowania towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.

4. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. Kupujący zobowiązany jest zawrzeć na rzecz Spółki umowę ubezpieczenia towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości towaru lub przenieść na Spółkę wszelkie uprawnienia wynikające z umowy ubezpieczenia zawartej na rzecz Kupującego, a także roszczenia względem osób trzecich odpowiedzialnych za zniszczenie bądź uszkodzenie towaru. Kupujący jest zobowiązany przesłać Spółce kopię polisy ubezpieczenia towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu, jak również jest zobowiązany zawiadomić zakład ubezpieczeniowy o rozporządzeniu wierzytelnością z umowy ubezpieczenia na rzecz Spółki i przesłać Spółce niezwłocznie kopię takiego zawiadomienia.

5. Kupujący każdorazowo zobowiązany jest, odbierając towar podlegający zastrzeżeniu prawa własności, przedłożyć w formie pisemnej potwierdzenie o istnieniu zastrzeżenia.

6. Spółka upoważnia Kupującego do dalszego zbycia, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, towaru podlegającego zastrzeżeniu praw własności, pod warunkiem, że Kupujący dokona równocześnie skutecznej cesji na rzecz Spółki roszczenia wobec dalszego nabywcy towaru o zapłatę ceny; dokonana cesja stanowi zabezpieczenie roszczenia Spółki o zapłatę ceny sprzedaży przez Kupującego i nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pozostałej części ceny; w przypadku dalszego zbycia towaru Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o osobie dalszego nabywcy. W przypadku zamiaru połączenia dostarczonych towarów z nieruchomością w taki sposób, iż mają stać się jej częściami składowymi, Kupujący zobowiązany jest uprzednio ustanowić na rzecz Spółki inne zabezpieczenie roszczenia o zapłatę ceny, a w szczególności poręczenia właściciela nieruchomości, bądź cesji wierzytelności Kupującego od inwestora.

Termin i miejsce wykonania świadczenia, wydanie i odbiór towaru, przejście ryzyka.

1. Miejscem wydania towaru jest magazyn Spółki.

2. Towar zgłoszony Kupującemu jako gotowy do wydania winien zostać przez niego niezwłocznie odebrany, nie później jednak niż w dniu uzgodnionym jako termin wydania towaru. Z chwilą upływu terminu wydania towaru, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, bez względu na to, czy Kupujący w terminie towar odebrał. W przypadku gdy odbiór towaru nie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości jego wydania, lub upływu terminu wydania, Spółka jest uprawniona do ( i ) przesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego; ( ii ) oddania towaru na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego ( iii ) złożenia towaru w magazynie Spółki, na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W każdym z powyższych wypadków ( i – iii ), Spółka jest uprawniona do żądania zapłaty ceny za towar w terminie uprzednio uzgodnionym jako termin zapłaty.

3. Koszty odebrania towaru i jego transportu ponosi każdorazowo Kupujący, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy towar ma być wydany przez Spółkę przewoźnikowi, skutki wydania następują z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi.

4. Strony mogą w umowie uzgodnić, że Spółka zobowiązuje się przesłać własnym staraniem towar do wskazanego przez Kupującego miejsca w kraju. W takim wypadku skutki wydania towaru powstają z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez Spółkę. Kupujący zobowiązany jest zapewnić rozładunek towaru (personel, dźwig, wózek widłowy). W przypadku niezapewnienia rozładunku, Kupujący obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej Spółce szkody niezależnie od obowiązku zapłaty ceny i innych kosztów.

5. Sprzedający umożliwi załadowanie towaru na środek transportu.

6. W przypadku zwłoki Spółki w spełnieniu świadczenia, Kupujący może, po wyznaczeniu Spółce odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, odstąpić od umowy, o ile towar do dnia, w którym upływa termin dodatkowy nie został zgłoszony przez Spółkę jako gotowy do wydania. W przypadku, gdy zwłoka w spełnieniu świadczenia spowodowana jest zwłoką podwykonawcy Spółka jest zobowiązana na żądanie Kupującego niezwłocznie przenieść na niego wszelkie roszczenia względem podwykonawcy do wysokości poniesionej przez Kupującego szkody. W takim przypadku Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności za zwłokę w spełnieniu świadczenia.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności akcje strajkowe i lokaut, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Spółki czy Kupującego. Kupujący może w takim wypadku żądać złożenia przez Spółkę oświadczenia, czy odstępuje od umowy, czy też spełni świadczenie w stosownym terminie po ustaniu zaistniałych przeszkód. W przypadku braku takiego oświadczenia Kupujący może odstąpić od umowy.

Wyłączenie rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności

1. Ze względu na fakt, że Spółka sprzedaje, a Kupujący kupuje towar o zidentyfikowanych i ustalonych szczególnych cechach jakościowych, wyłącza się rękojmię za jakiekolwiek wady fizyczne i prawne towaru.

2. Kupujący przy zawarciu umowy zobowiązany jest do zbadania towaru i poinformowany zostaje o jego szczególnych cechach i właściwościach.

3. Określenie szczególnych cech i właściwości towaru następuje każdorazowo w umowie sprzedaży, ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.

4. Przy zawarciu umowy Kupujący zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że: (i) jest świadomy szczególnych cech i właściwości kupowanego towaru, zidentyfikowanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, (ii) dokonał weryfikacji powyższych cech i właściwości kupowanego towaru.

5. Kupujący zobowiązuje się, w przypadku dalszej odsprzedaży, do poinformowania swojego kontrahenta o istnieniu cech wymienionych w punkcie .

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu i na osobie Kupującego i osób trzecich, spowodowaną użyciem lub innym wykorzystaniem towaru niezgodnym z jego przeznaczeniem i właściwościami, zwłaszcza z szczególnymi cechami i właściwościami, o których mowa w pkt. 3, zamontowaniem w nieprawidłowy sposób, itd. W innych wypadkach Spółka jest odpowiedzialna za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Spółki lub osób, za które ona odpowiada. W każdym wypadku jednakże wysokość roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest do wartości przedmiotu umowy.

Pozostałe postanowienia.

1. Zmiany postanowień umowy dokonywane w formie ustnej są bezskuteczne.

2. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku, strony ustalają, iż w miejsce nieważnego postanowienia obowiązywać będzie reguła najbliższa jego prawnemu i ekonomicznemu znaczeniu.

3. Miejscem wykonania niniejszej umowy jest siedziba Spółki.

4. Dla wykładni i stosowania niniejszych ogólnych warunków zawierania umów, jak też poszczególnych umów indywidualnych właściwe jest prawo polskie.

5. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć z umowy sprzedaży sporów jest sąd miejsca siedziby Spółki.

 

www.ekotrapez.pl