Menu Zamknij

Sprzedaż konsumencka

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. dotyczące towarów typu EKO.

obowiązujące od dnia 31.07.2012

Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży.

1. Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do zawieranych w zakresie działalności przedsiębiorstwa Spółki ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. (zwanej: dalej Spółką) lub innych podmiotów ze Spółką związanych lub działających na jej zlecenie, umów sprzedaży towarów typu EKO, zawieranych przez Spółkę lub podmioty wymienione powyżej z konsumentami zwanymi dalej Kupującymi.

2. Przez towar typu EKO (zwany dalej: towarem), rozumie się wyrób zgodny ze specyfikacją techniczną, którego szczególne cechy jakości zidentyfikowane w ramach działań Zakładowej Kontroli Produkcji, wymagają akceptacji kupujących na etapie zawierania umów.

3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na włączenie niniejszych warunków do treści umowy, jako jej integralnej części.

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie, ani też w niniejszych warunkach umów stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.), oraz innych ustaw.

Oferta, zawarcie umowy.

1. Sprzedaży w trybie niniejszych warunków ogólnych podlegają wyłącznie towary znajdujące się każdorazowo w magazynie Spółki.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe Spółki są w każdym przypadku zaproszeniem do rokowań, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby.

3. Zawarcie umowy oraz wszelkie jej zmiany, uzupełnienia, odstąpienie od niej, w tym również rezygnacja z formy pisemnej jako wymogu ważności postanowienia, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia, brak odpowiedzi na złożone zamówienie ze strony Spółki poczytuje się jako nieprzyjęcie zamówienia przez Spółkę.

5. Wszelka dokumentacja pisemna, w tym ryciny, kosztorys, oferty itp. nie mogą być udostępnione osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Kupującego.

Ceny, warunki płatności, odsetki za opóźnienie.

1. Ustalone ceny zawsze podane są bez podatku od towarów i usług (VAT). Ceny te podawane są na bazie loco magazyn Spółki, chyba, że umowa stanowi inaczej.

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie ………. dni od dnia wystawienia faktury przez Spółkę. Strony mogą umówić się na inny termin zapłaty ceny. Spółka jest uprawniona do żądania od Kupującego wg swego uznania zaliczki lub innego zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

3. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny lub też z uzyskanych przez Spółkę informacji wynika, że jest prawdopodobne, iż Kupujący nie zapłaci ceny w umówionym terminie, stają się wymagalne wszystkie roszczenia Spółki wobec Kupującego, a wynikające z uprzednio zawartych umów, niezależnie od terminu zapłaty sum wynikających z otrzymanych na zabezpieczenie weksli. W takim przypadku Spółka jest także uprawniona do odstąpienia od zawartych ale jeszcze nie wykonanych umów.

4. W wypadku opóźnienia w płatności Spółka ma prawo:

– wstrzymać dalsze dostawy do czasu uregulowania zaległości,

– naliczyć odsetki ustawowe za okres opóźnienia, chyba, że strony przy zawieraniu umowy uzgodniły pisemnie inną stopę odsetek za opóźnienie.

Zastrzeżenie prawa własności.

1. Spółka może zastrzec sobie prawo własności dostarczanego towaru aż do całkowitej zapłaty ustalonej ceny przez Kupującego, jeżeli w ocenie Spółki takie zastrzeżenie jest konieczne dla zabezpieczenia zapłaty ceny, a Kupujący nie zaoferuje innego, wiarygodnego w ocenie Spółki, sposobu zabezpieczenia (dalej: zastrzeżenie prawa własności).

2. Powyższe zastrzeżenie może być dokonane w: umowie sprzedaży, ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia przez Spółkę zamówienia Kupującego i jest wiążące dla Kupującego, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Spółki o odstąpieniu od zamówienia z tego powodu.

3. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz.

4. Kupujący każdorazowo zobowiązany jest, odbierając towar podlegający zastrzeżeniu prawa własności, przedłożyć w formie pisemnej potwierdzenie o istnieniu zastrzeżenia.

Termin i miejsce wykonania świadczenia, wydanie i odbiór towaru, przejście ryzyka.

1. Miejscem wydania towaru jest magazyn Spółki. Spółka zapewnia Kupującemu w miejscu wydania towaru odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania.

2. Towar zgłoszony Kupującemu jako gotowy do wydania winien zostać przez niego niezwłocznie odebrany, nie później jednak niż w dniu uzgodnionym jako termin wydania towaru. Z chwilą upływu terminu wydania towaru, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, bez względu na to, czy Kupujący w terminie towar odebrał. W przypadku gdy odbiór towaru nie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości jego wydania, lub upływu terminu wydania, Spółka jest uprawniona do ( i ) przesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego; ( ii ) oddania towaru na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego ( iii ) złożenia towaru w magazynie Spółki, na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W każdym z powyższych wypadków ( i – iii ), Spółka jest uprawniona do żądania zapłaty ceny za towar w terminie uprzednio uzgodnionym jako termin zapłaty.

3. Koszty odebrania towaru i jego transportu ponosi każdorazowo Kupujący. W przypadku, gdy towar ma być wydany przez Spółkę przewoźnikowi, skutki wydania następują z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi. Sprzedający umożliwi załadowanie towaru na środek transportu.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności akcje strajkowe i lokaut, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Spółki czy Kupującego. Kupujący może w takim wypadku żądać złożenia przez Spółkę oświadczenia, czy odstępuje od umowy, czy też spełni świadczenie w stosownym terminie po ustaniu zaistniałych przeszkód. W przypadku braku takiego oświadczenia Kupujący może odstąpić od umowy.

Uprawnienia i obowiązki Spółki i kupującego

1. Spółka oraz Kupujący, ( i ) w zamówieniu Kupującego i w odpowiedzi na zamówienie, lub ( ii ) w ofercie Spółki i w odpowiedzi na ofertę lub ( iii ) w umowie sprzedaży, są obowiązani do indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru, podając jego jakość, właściwości fizyczne, oraz szczególne cechy towaru.

2. Kupujący przy zawarciu umowy zobowiązany jest do zbadania towaru. Kupujący zostanie poinformowany przez Spółkę o cechach i właściwościach.

3. Przy zawarciu umowy Kupujący zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że: (i) jest świadomy szczególnych cech i właściwości kupowanego towaru, zidentyfikowanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, (ii) dokonał weryfikacji powyższych cech i właściwości kupowanego towaru.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu Kupującego i osób trzecich, spowodowaną użyciem lub innym wykorzystaniem towaru niezgodnym z jego przeznaczeniem i właściwościami, zwłaszcza z szczególnymi cechami i właściwościami, o których mowa w pkt 3, zamontowaniem w nieprawidłowy sposób, itd.

Pozostałe postanowienia.

1. Zmiany postanowień umowy dokonywane w formie ustnej są bezskuteczne.

2. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku, strony ustalają, iż w miejsce nieważnego postanowienia obowiązywać będzie reguła najbliższa jego prawnemu i ekonomicznemu znaczeniu.

3. Miejscem wykonania niniejszej umowy jest siedziba Spółki.

4. Dla wykładni i stosowania niniejszych ogólnych warunków zawierania umów, jak też poszczególnych umów

indywidualnych właściwe jest prawo polskie.

kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej.

Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności akcje strajkowe i lokaut, utrudnienia eksportowe i importowe, niezależnie od faktu, czy występują po stronie Spółki czy Kupującego. Kupujący może w takim wypadku żądać złożenia przez Spółkę oświadczenia, czy odstępuje od umowy, czy też spełni świadczenie w stosownym terminie po ustaniu zaistniałych przeszkód. W przypadku braku takiego oświadczenia Kupujący może odstąpić od umowy.

Wyłączenie rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności

1. Ze względu na fakt, że Spółka sprzedaje, a Kupujący kupuje towar o zidentyfikowanych i ustalonych szczególnych cechach jakościowych, wyłącza się rękojmię za jakiekolwiek wady fizyczne i prawne towaru.

2. Kupujący przy zawarciu umowy zobowiązany jest do zbadania towaru i poinformowany zostaje o jego szczególnych cechach i właściwościach.

3. Określenie szczególnych cech i właściwości towaru następuje każdorazowo w umowie sprzedaży, ofercie Spółki lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.

4. Przy zawarciu umowy Kupujący zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że: (i) jest świadomy szczególnych cech i właściwości kupowanego towaru, zidentyfikowanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, (ii) dokonał weryfikacji powyższych cech i właściwości kupowanego towaru.

5. Kupujący zobowiązuje się, w przypadku dalszej odsprzedaży, do poinformowania swojego kontrahenta o istnieniu cech wymienionych w punkcie .

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu i na osobie Kupującego i osób trzecich, spowodowaną użyciem lub innym wykorzystaniem towaru niezgodnym z jego przeznaczeniem i właściwościami, zwłaszcza z szczególnymi cechami i właściwościami, o których mowa w pkt. 3, zamontowaniem w nieprawidłowy sposób, itd. W innych wypadkach Spółka jest odpowiedzialna za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Spółki lub osób, za które ona odpowiada. W każdym wypadku jednakże wysokość roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest do wartości przedmiotu umowy.

Pozostałe postanowienia.

1. Zmiany postanowień umowy dokonywane w formie ustnej są bezskuteczne.

2. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku, strony ustalają, iż w miejsce nieważnego postanowienia obowiązywać będzie reguła najbliższa jego prawnemu i ekonomicznemu znaczeniu.

3. Miejscem wykonania niniejszej umowy jest siedziba Spółki.

4. Dla wykładni i stosowania niniejszych ogólnych warunków zawierania umów, jak też poszczególnych umów indywidualnych właściwe jest prawo polskie.

5. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć z umowy sprzedaży sporów jest sąd miejsca siedziby Spółki.

www.ekotrapez.pl